view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
Algemene Leveringsvoorwaarden Druïdenwinkel

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Druïdenwinkel zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Druïdenwinkel worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Druïdenwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Druïdenwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Druïdenwinkel zijn vrijblijvend en Druïdenwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Druïdenwinkel. Druïdenwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Druïdenwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

Verzendkosten/handlingskosten in Nederland.


Verzendkosten: Orders tot 50,00 Incl. BTW: 5,50
Orders met een factuurbedrag boven 50,00 Ex BTW worden in Nederland geleverd zonder vrachtkosten/handlingkosten.

Bij bestellingen met het afleveradres buiten Nederland worden de gemaakte kosten voor verzending per post in rekening gebracht.

Druïdenwinkel biedt de volgende betaalingsmogelijkheid.


Vooruitbetaling: U kunt bij opdracht betalen. Uw bestelling wordt afgezonden nadat uw betaling bij Druïdenwinkel binnen is.

Bankrekening nummer: 3119.06.753
Ook kunt u betalen met uw creditcard via Paypal

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Druïdenwinkel.


Artikel 4. Levering

Indien de levertermijn voor normale leveringen langer is dan 30 dagen hebben zowel Druïdenwinkel als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. Deze termijn geldt niet voor zg. voorkooporders van producten die besteld zijn voordat deze geïntroduceerd zijn.
De door Druïdenwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Druïdenwinkel is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Druïdenwinkel gedragen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Druïdenwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Druïdenwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Druïdenwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@bardic.nl.

Daar sommige van onze producten uit Oosterse en Aziatische landen afkomstig zijn kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.
U kunt uw eenmaal geplaatste bestelling tot 7 dagen na opdracht zonder opgaaf van reden annuleren.

Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 7 dagen na levering retour zenden aan:
Druïdenwinkel
Heemstederweg 66
1902 RP Castricum
Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen op teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Druïdenwinkel, dan wel tussen Druïdenwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Druïdenwinkel, is Druïdenwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Druïdenwinkel.


Artikel 9. Persoonsgegevens

Druïdenwinkel houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Druïdenwinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Druïdenwinkel.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Druïdenwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Druïdenwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Druïdenwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Druïdenwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is Druïdenwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Druïdenwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


Wanneer door Druïdenwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Druïdenwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Druïdenwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Druïdenwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Druïdenwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Last Updated: 4 Sep 2010 01:52:16 PDT home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder